§ 1. Ogólne

 1. Administrator strony boredfoundersclub.com to SOFTWARE GURU Bogusz Pękalski, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Floriana Znanieckiego 16/12, 03-980 Warszawa, NIP: 5222827493, REGON: 146134032, e-mail do korespondencji: support@boredfoundersclub.com.
 2. Regulamin określa warunki korzystania z boredfoundersclub.com oraz zasady członkostwa w społeczności Bored Founders Club, w szczególności Mint Bored Founders Club VIP NFT, prawa związane z posiadaniem Bored Founders Club VIP NFT, warunki handlu dotyczące Bored Founders Club VIP NFT, zakres usług świadczonych przez Administratora oraz zakres jego odpowiedzialności.
 3. Treść Regulaminu można znaleźć pod adresem: https://www.boredfoundersclub.pl/regulamin-vip-nft. Na żądanie zainteresowanej osoby treść niniejszego dokumentu zostanie udostępniona tej osobie na wskazany przez nią adres e-mail, w sposób umożliwiający uzyskanie, wyświetlenie i utrwalenie treści Regulaminu.
 4. Korzystanie z dodatkowych korzyści przez członków społeczności Bored Founders Club może być regulowane odrębnymi regulaminami, o których Administrator będzie informować Użytkowników za pośrednictwem serwera Discord Bored Founders Club.

§ 2. Definicje

 1. Blockchain – otwarta i zdecentralizowana baza danych umożliwiająca uruchamianie Smart Contracts, w której rekordy są tworzone przy użyciu kryptografii i układane w blockchainie w taki sposób, że każdy wpis dokonany w tej bazie danych jest nieodwracalnie i niezmiennie utrwalony.
 2. ETH (skrót od Ether) – rodzima waluta wirtualna sieci Ethereum.
 3. Boredfoundersclub.pl – strona internetowa pod adresem: https://www.boredfoundersclub.pl/.
 4. Klient Bored Founders Club – osoba mająca dostęp do usług świadczonych przez Administratora, która zgłosiła swój adres Portfela do białej listy utworzonej przez Administratora i otrzymała e-mail z potwierdzeniem wpisu na białą listę.
 5. Kolekcja – ograniczona liczba Plików Cyfrowych przeznaczonych do Mint Bored Founders Club VIP NFT stworzonych przez Administratora.
 6. Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca z usług objętych Regulaminem w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, lub pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca z usług objętych Regulaminem w zakresie bezpośrednio związanym z jej działalnością gospodarczą, gdy ze względu na treść umowy nie ma ona charakteru profesjonalnego dla Użytkownika, zgodnie z przedmiotem działalności gospodarczej Użytkownika, jak wynika z CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej).
 7. Mint/Mintowanie/Wybicie – działanie polegające na generowaniu i zapisywaniu w Blockchainie unikalnego kodu (token ID) połączonego z indywidualnie oznakowanym plikiem cyfrowym, co jest równoznaczne z utworzeniem NFT.
 8. NFT (ang. Non-Fungible Token) – unikatowy, cyfrowy, kryptograficznie zapisany w Blockchainie, certyfikat prawa wyłącznego własności pliku cyfrowego związanego z NFT.
 9. Bored Founders Club VIP NFT – ograniczona liczba NFT stworzona w wyniku Mint z Kolekcji Plików Cyfrowych dostarczonych przez Administratora jako warunek dostępu do społeczności Bored Founders Club. Bored Founders Club VIP NFT zostały stworzone w standardzie ERC721 i mogą być handlowane za pomocą Smart Contract w sieci Ethereum w zamian za ETH.
 10. Plik Cyfrowy – każda grafika zawarta w Kolekcji zapisana w formacie PNG, która w wyniku Mint jest powiązana z tokenem Bored Founders Club VIP NFT za pośrednictwem odpowiedniego rekordu metadanych.
 11. Portfel – sprzętowe lub programowe kryptograficzne narzędzie kompatybilne z Blockchainem, które umożliwia jego właścicielowi przechowywanie NFT i uczestniczenie w Transakcjach.
 12. Powiązane Platformy – następujące platformy sprzedażowe umożliwiające przeprowadzanie Transakcji NFT: https://opensea.io/ i https://looksrare.org/, z którymi Administrator zawarł odpowiednie umowy.
 13. Oryginalny Użytkownik – Użytkownik uprawniony do Mint Bored Founders Club VIP NFT.
 14. Użytkownik – każdy właściciel co najmniej jednego tokena Bored Founders Club VIP NFT, który zaakceptował Regulamin. Spełnienie wymagań określonych w poprzednim zdaniu jest równoznaczne z uzyskaniem członkostwa w społeczności Bored Founders Club.

 1. Regulamin – niniejszy Regulamin.
 2. Smart Contract – program komputerowy stworzony w języku programowania Solidity i przechowywany w Blockchain, umożliwiający Mintowanie oraz handel tokenami NFT.
 3. Transakcja – każdy akt prawny dokonany w sieci Ethereum i zapisany w Blockchain na podstawie Smart Contract, skutkujący przeniesieniem własności Bored Founders Club VIP NFT na kupującego w zamian za ETH.

§ 3. Świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Administrator jest również dostawcą usług świadczonych drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm., dalej: „Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną”).
 2. Regulamin stanowi jednocześnie warunki świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Administrator świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.
 3. Dla współpracy z systemem ICT używanym przez Administratora oraz w celu korzystania z Bored Founders Club.com i korzystania z praw wynikających z członkostwa w społeczności Bored Founders Club, Użytkownik musi posiadać sprzęt i system spełniający następujące minimalne wymagania techniczne:
 4. posiadanie aktywnego konta e-mail,
 5. posiadanie Portfela (rekomendowany MetaMask),
 6. posiadanie konta w aplikacji Discord,
 7. zaktualizowana przeglądarka internetowa, z włączonym JavaScript,
 8. włączone ciasteczka w przeglądarce,
 9. dostęp do Internetu.

 1. Użytkownik zobowiązuje się do niepodejmowania działań, które mogłyby zagrozić prawidłowemu funkcjonowaniu boredfoundersclub.pl lub świadczeniu usług określonych w niniejszym dokumencie. W szczególności zabrania się używania wirusów, botów, robaków czy innych kodów komputerowych, plików lub programów (w szczególności automatyzacji procesów skryptów i aplikacji lub innych kodów, plików lub narzędzi).
 2. Administrator zastrzega, że korzystanie z usług określonych w Regulaminie może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z korzystaniem z Internetu i zaleca Użytkownikom podjęcie odpowiednich kroków w celu jego minimalizacji. Administrator zapewnia działanie systemu teleinformatycznego, które umożliwia korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną, w sposób uniemożliwiający nieuprawnionym osobom dostęp do treści wiadomości stanowiących te usługi, w szczególności za pomocą technik kryptograficznych odpowiednich do właściwości świadczonych usług. W przypadku planowanych przerw, modernizacji lub w innych podobnych przypadkach, Administrator ma prawo powiadomić Użytkownika o nich za pośrednictwem podanego przez niego adresu e-mail lub ogólnie na boredfoundersclub.pl.
 3. Rozpoczęcie korzystania z usług przez Użytkownika objętych niniejszym Regulaminem jest równoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 4. Zgoda Użytkownika na korzystanie z usług objętych Regulaminem może zostać cofnięta w każdym czasie. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną następuje poprzez zaprzestanie korzystania z wyżej wymienionych usług.
 5. Administrator informuje, że Konsument nie ma prawa do odstąpienia od umowy w przypadkach określonych w artykule 38 ustęp 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827), w tym w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeśli dostarczanie treści cyfrowych rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu Konsumenta przez przedsiębiorcę o utracie prawa do odstąpienia od umowy.
 6. Użytkownik będący Konsumentem niniejszym potwierdza, że umożliwienie Mint of Bored Founders Club VIP NFT lub udzielenie dostępu do serwera Discord społeczności Bored Founders Club stanowi wykonanie przez Administratora postanowień umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, o której mowa w ustępie 8 powyżej. Użytkownik będący Konsumentem jest świadomy i niniejszym wyraża zgodę, że w momencie określonym w poprzednim zdaniu straci prawo do odstąpienia od umowy.
 7. Postanowienia § 8 niniejszego mają zastosowanie odpowiednio do reklamacji w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną, przy czym termin na złożenie reklamacji rozpoczyna się w momencie wystąpienia zdarzenia uzasadniającego złożenie reklamacji.
 8. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną, mają zastosowanie ogólnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

§ 4. Społeczność Bored Founders Club

 1. Członkostwo w społeczności Bored Founders Club umożliwia:
 2. Dostęp do zamkniętego serwera społeczności Bored Founders Club w aplikacji Discord,
 3. Korzystanie z korzyści oferowanych przez Administratora, na warunkach określonych w odrębnym regulaminie.
 4. Członkostwo w społeczności Bored Founders Club jest ograniczone do maksymalnie 2500 (dwóch tysięcy pięciuset) użytkowników. Administrator ma prawo w dowolnym momencie zwiększyć liczbę członków społeczności według własnego uznania, zmieniając treść Regulaminu.
 5. Tylko użytkownicy mają możliwość korzystania z praw określonych w punkcie 1 powyżej.
 6. Przyznanie użytkownikowi dostępu do serwera Discord społeczności Bored Founders Club odbywa się automatycznie po połączeniu Portfela, w którym zapisany jest VIP NFT Bored Founders Club.
 7. Dostawcą zamkniętego serwera Discord dla społeczności Bored Founders Club jest Discord Inc., 444 De Haro Street #200, San Francisco, CA 94107. Korzystanie przez użytkownika z serwera Discord odbywa się na warunkach określonych w regulaminie dostawcy aplikacji, dostępnym na: https://discord.com/terms i zgodnie z polityką prywatności dostępną na: https://discord.com/privacy.
 8. Administrator ma prawo monitorować i moderować materiały i treści przesyłane, przechowywane lub udostępniane przez użytkowników na serwerze Discord społeczności Bored Founders Club.

§ 5. Mintowanie VIP NFT Bored Founders Club

 1. Prawo do członkostwa Original User w społeczności Bored Founders Club jest przyznawane Klientom Bored Founders Club.
 2. Mintowanie Bored Founders Club VIP NFT rozpocznie się 11 października 2022 o godzinie 20:00 (GMT+2). Klient Bored Founders Club może Mintować Bored Founders Club VIP NFT do godziny 12:00 (GMT+2) 25 października 2022.

 1. Aby wybić Bored Founders Club VIP NFT, klient Bored Founders Club musi mieć na swoim koncie wystarczającą ilość ETH, aby pokryć opłatę za gaz niezbędną do wybicia Bored Founders Club VIP NFT w sieci Ethereum. Opłata za gaz jest płatna w całości na rzecz sieci Ethereum według stawki obowiązującej w dniu wybicia. Administrator nie ma wpływu na wysokość opłaty za gaz należnej sieci Ethereum, jak również nie obciąża klienta Bored Founders Club żadnymi innymi opłatami z tytułu wybicia Bored Founders Club VIP NFT.
 2. Warunkiem dołączenia klienta Bored Founders Club do społeczności Bored Founders Club jest zaakceptowanie niniejszych Warunków i Wybicie jednego lub więcej Bored Founders Club VIP NFT, które jest zapisane w portfelu klienta Bored Founders Club.
 3. Klient Bored Founders Club uzyskuje członkostwo w społeczności Bored Founders Club w momencie, gdy Bored Founders Club VIP NFT zostaje zapisane w jego portfelu.
 4. Jeśli do godziny 12:00 (GMT+2) 25 października 2022 roku Bored Founders Club VIP NFT nie zostanie zapisane w portfelu klienta Bored Founders Club, prawo do wybicia Bored Founders Club VIP NFT wygasa.
 5. Nieskuteczne upłynięcie terminu na wybicie Bored Founders Club VIP NFT przez klienta Bored Founders Club jest równoznaczne z jego rezygnacją z otrzymania Bored Founders Club VIP NFT. W momencie wskazanym w punkcie 6 powyżej klient Bored Founders Club, który nie wybił Bored Founders Club VIP NFT, traci dostęp do serwera Discord Bored Founders Club i może stać się użytkownikiem poprzez nabycie Bored Founders Club VIP NFT za pośrednictwem transakcji.

§ 6. Warunki sprzedaży VIP NFT Bored Founders Club

 1. Pod warunkiem spełnienia warunków określonych w niniejszym akapicie, Użytkownik może sprzedać Bored Founders Club VIP NFT w dowolnym czasie, dowolnej osobie według własnego wyboru i za dowolną cenę. Transakcja odbywa się za pomocą Smart Contract w sieci Ethereum w zamian za ETH.
 2. Użytkownik, który sprzedał Bored Founders Club VIP NFT, traci członkostwo w społeczności Bored Founders Club oraz związane z tym prawa, o których mowa w § 4 ust. 1 w momencie, gdy Bored Founders Club VIP NFT zostaje zapisane w portfelu kupującego.
 3. W celu dokonania Transakcji, Użytkownik może korzystać z Powiązanej Platformy, jak również innych dostępnych platform umożliwiających sprzedaż NFT w sieci Ethereum.
 4. Transakcja jest przeprowadzana w całości zgodnie z zasadami określonymi w warunkach sprzedaży dla platformy wybranej przez Użytkownika.
 5. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 7 i 8 poniżej, Administrator nie jest stroną Transakcji, nie ma wpływu na jej wykonanie ani warunki i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek jej konsekwencje.
 6. Administrator szanuje transfer własności Bored Founders Club VIP NFT na inną osobę wynikający z Transakcji. Administrator pozwala każdemu właścicielowi Bored Founders Club VIP NFT dołączyć do społeczności Bored Founders Club na warunkach określonych w niniejszym dokumencie.
 7. Na podstawie odpowiedniej umowy zawartej przez Administratora z Powiązaną Platformą, za każdą Transakcję Bored Founders Club VIP NFT wykonaną za pośrednictwem Powiązanej Platformy, Administrator otrzyma prowizję do 10% ceny Transakcji. Aktualną wysokość prowizji można zweryfikować za pośrednictwem Powiązanej Platformy. Prowizja należna Administratorowi jest zbierana i przekazywana do portfela Administratora automatycznie po zakończeniu Transakcji za pośrednictwem Powiązanej Platformy, co zmniejsza kwotę ETH otrzymaną przez sprzedającego jako cenę sprzedaży Bored Founders Club VIP NFT.
 8. Przed zakończeniem Transakcji, Użytkownik jest zobowiązany poinformować kupującego Bored Founders Club VIP NFT o Warunkach i wymogu ich zaakceptowania w celu dołączenia do społeczności Bored Founders Club.

§ 7. Prawa autorskie. Licencja na pliki cyfrowe

 1. Administrator posiada autorskie prawa majątkowe, w tym prawo do wykonania praw pochodnych oraz prawo do udzielania zgód na wykonanie praw pochodnych, do wszystkich Plików Cyfrowych zawartych w Kolekcji. Tylko Administrator ma prawo udzielać wszelkich zgód, pozwolenia, autoryzacji, w tym licencji na używanie Plików Cyfrowych.
 2. Nabycie przez Użytkownika Bored Founders Club VIP NFT, w wyniku Mintingu lub Transakcji, nie obejmuje przeniesienia na Użytkownika autorskich praw majątkowych, prawa do wykonania lub udzielenia autoryzacji do wykonania praw pochodnych, ani nie upoważnia go do wykonywania praw moralnych do Pliku Cyfrowego, który jest przypisany do danego Bored Founders Club VIP NFT.
 3. Administrator udziela każdemu właścicielowi Bored Founders Club VIP NFT nieekskluzywnej, wolnej od tantiem licencji na używanie Pliku Cyfrowego przypisanego do odpowiedniego Bored Founders Club VIP NFT, bez żadnych ograniczeń terytorialnych, z wyłączeniem użytku komercyjnego, w następujących dziedzinach eksploatacji:
 4. w zakresie nagrywania i reprodukcji Pliku Cyfrowego – produkcja kopii Pliku Cyfrowego przy użyciu określonej techniki, w tym druku, reprografii, zapisu magnetycznego i technologii cyfrowej;
 5. w zakresie obrotu oryginałem lub kopiami, na których nagrano Plik Cyfrowy – wprowadzanie do obrotu, użyczanie lub wynajmowanie oryginału lub kopii;
 6. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w punkcie b – publiczne wykonanie, wystawienie, pokaz, odtworzenie, nadawanie i reemitowanie, a także udostępnianie utworu publicznie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.
 7. Licencja opisana w niniejszym dokumencie jest przyznawana Użytkownikowi na czas posiadania przez Użytkownika VIP NFT Bored Founders Club.
 8. Przy każdym transferze własności VIP NFT Bored Founders Club w wyniku Transakcji, przyznana licencja wygasa w stosunku do sprzedającego i jest przyznawana na korzyść kupującego.

§ 8. Reklamacje

 1. Skargi dotyczące funkcjonowania boredfoundersclub.pl, w tym nieprawidłowości techniczne dotyczące jego działania, można zgłaszać pocztą na następujący adres: Floriana Znanieckiego 16/12, 03-980 Warszawa, z adnotacją, że skarga dotyczy boredfoundersclub.pl lub wysyłając e-mail na następujący adres: support@boredfoundersclub.com.
 2. Skarga powinna zawierać imię, nazwisko, aktualny adres Użytkownika oraz szczegółowy opis i wskazanie okoliczności stanowiących podstawę skargi.
 3. Administrator, po otrzymaniu skargi zgodnie z punktami 1 i 2 powyżej, odpowie w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych od daty doręczenia skargi. Odpowiedź na skargę udzielana jest na piśmie pocztą lub w e-mailu zwrotnym.
 4. Po przeprowadzeniu procedury reklamacyjnej Użytkownik ma prawo dochodzić nieuwzględnionych roszczeń w sądzie powszechnym mającym właściwość terytorialną zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
 5. Użytkownik ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym przez złożenie przez Użytkownika, po zakończeniu procedury reklamacyjnej, wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym (wniosek można pobrać ze strony http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Lista Stałych Sądów Polubownych Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej jest dostępna na stronie: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. Pozasądowe rozpatrywanie sprawy po zakończeniu procedury reklamacyjnej jest bezpłatne. W przypadku Użytkownika będącego Konsumentem, który chce skorzystać z pozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń, możliwe jest także złożenie reklamacji za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§ 9. Zmiany regulaminu. Dostępność usług

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 4 kwietnia 2022 roku.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu zgodnie z postanowieniami klauzuli 3 i kolejnych poniżej.
 3. Zmiany w Regulaminie mogą dotyczyć w szczególności rozszerzenia funkcjonalności serwisu boredfoundersclub.pl, zmian w zakresie świadczonych przez Administratora usług lub zmiany adresu boredfoundersclub.pl. Administrator, wprowadzając zmianę do Regulaminu, jest zobowiązany poinformować o tym za pośrednictwem boredfoundersclub.pl, pod warunkiem, że zmiany wejdą w życie w terminie nie krótszym niż 14 (czternaście) dni od ich ogłoszenia.
 4. Dalsze korzystanie przez Użytkownika z usług objętych Regulaminem, po wejściu w życie zmian, jest równoznaczne z wyrażeniem przez Użytkownika zgody na zmienioną treść Regulaminu.
 5. Administrator stara się utrzymać dostępność serwisu boredfoundersclub.pl i usług objętych Regulaminem bez ograniczeń czasowych. Jednakże Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia ich dostępności z przyczyn technicznych, w szczególności w celu przeprowadzenia prac rozwojowych lub usuwania błędów, jak również prawo do zamknięcia funkcjonowania serwisu boredfoundersclub.pl lub zakończenia świadczenia usług objętych Regulaminem, po uprzednim co najmniej 14-dniowym powiadomieniu Użytkowników, w przypadku obiektywnie uzasadnionych podstaw, w tym w szczególności zmian w obowiązującym stanie prawnym, zmiany profilu działalności gospodarczej lub zaprzestania działalności gospodarczej przez Administratora.

§ 10. Informacje o ryzyku. Odpowiedzialność administratora

 1. Zakres usług świadczonych przez Administratora ogranicza się do umożliwienia pierwotnym użytkownikom wybicia Bored Founders Club VIP NFT, zapewnienia społeczności Bored Founders Club zamkniętego serwera Discord, moderowanego wstecznie przez Administratora, respektowania transferu własności Bored Founders Club VIP NFT oraz weryfikacji praw użytkowników i przyznawania im dostępu do usług objętych Regulaminem.
 2. Administrator ma prawo w dowolnym momencie aktualizować, zmieniać lub usuwać jakiekolwiek treści i inne elementy na stronie boredfoundersclub.pl, bez podania przyczyny.
 3. Wszelkie treści udostępniane przez Administratora członkom społeczności Bored Founders Club mają jedynie charakter informacyjny. Nie stanowią oferty, rekomendacji ani zaproszenia do inwestowania na alternatywnych rynkach. Administrator nie pośredniczy w transakcjach NFT ani nie świadczy usług doradczych.
 4. Członkostwo w społeczności Bored Founders Club jest dobrowolne. Użytkownik może w każdej chwili zakończyć korzystanie z usług objętych Regulaminem. Użytkownik jest jednak świadomy, że w przypadku transakcji Bored Founders Club VIP NFT, publiczny klucz Portfela Użytkownika jest nieodwracalnie i publicznie wyświetlany w sieci Ethereum poprzez zapis w Blockchainie.
 5. Warunki korzystania z Portfela określa wyłącznie jego dostawca. Administrator nie odpowiada za Portfel Użytkownika oraz środki zgromadzone w nim.
 6. Poza prawami związanymi z własnością Bored Founders Club VIP NFT, opisanymi w Regulaminie, Administrator nie gwarantuje Użytkownikowi żadnych innych rezultatów. Użytkownik sam decyduje, jak wykorzystać Bored Founders Club VIP NFT, w tym dokonywanie Transakcji.
 7. Podczas handlu Bored Founders Club VIP NFT, Użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny za to konto i jest świadomy ryzyka nieprzewidywalnej zmiany lub całkowitej utraty wartości Bored Founders Club VIP NFT. Użytkownik jest świadomy, że Transakcje w sieci Blockchain są nieodwracalne również w przypadku ich nieprawidłowego wykonania z winy Użytkownika lub z przyczyn od niego niezależnych.
 8. Sieć Ethereum i portale sprzedażowe ją obsługujące, w tym Portale Powiązane, nie są pod żadną kontrolą ani wpływem Administratora i nie gwarantuje on ich prawidłowego funkcjonowania.
 9. Użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny za ewentualne publicznoprawne należności związane z Transakcją, które mogą wynikać z przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Dokonując Transakcji, Użytkownik jest zobowiązany zbadać, czy planowana Transakcja nie jest kwalifikowana jako działalność bankowa, nadzorowana lub inaczej prawnie regulowana.
 10. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że obecnie nie ma żadnych przepisów prawnych, które miałyby zastosowanie do technologii Blockchain lub tokenów (w tym NFT) i że jakiekolwiek nowe przepisy prawne lub wytyczne mogą znacząco wpłynąć na możliwość i zakres korzystania ze strony boredfoundersclub.pl i Bored Founders Club VIP NFT.
 11. Użytkownik jest świadomy, że istnienie społeczności Bored Founders Club i zamiar jej członków dokonywania Transakcji może wpłynąć na wartość Bored Founders Club VIP NFT. Administrator nie gwarantuje ciągłego istnienia społeczności Bored Founders Club i nie odpowiada za zmniejszenie lub całkowitą utratę wartości Bored Founders Club VIP NFT w przypadku zakończenia działalności strony boredfoundersclub.pl lub społeczności Bored Founders Club.

§ 11. Postanowienia końcowe

 1. Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane na warunkach określonych w pliku „Polityka Prywatności” dostępnym pod adresem: http://boredfoundersclub.pl/polityka-prywatnosci.
 2. Aby uzyskać informacje na temat korzystania z boredfoundersclub.pl lub usług świadczonych na podstawie Regulaminu, prosimy o kontakt z Administratorem poprzez adres e-mail: support@boredfoundersclub.com. Odpowiedzi udzielane są w ciągu 7 dni roboczych.
 3. Znaki towarowe pojawiające się w kontekście boredfoundersclub.pl należą do ich odpowiednich właścicieli, są wymienione wyłącznie w celach informacyjnych i nie mogą być wykorzystywane w żadnym innym celu bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody właściciela.
 4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w tym Kodeks Cywilny oraz Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych.